GNU Bash 本地命令执行漏洞安全预警

2017-02-09 15:40:17 网司令

bash.jpg

尊敬的网司令用户:

Bash < 4.4版本存在安全漏洞,通过构造的SHELLOPTS、PS4环境变量,本地用户利用此漏洞可用root权限执行任意命令。

 

影响范围

GNU bash 3.1.4

GNU bash 3.0.16

GNU bash 2.3

GNU bash 2.2.1

GNU bash 2.2

GNU bash 2.1

GNU bash 2.0

GNU bash 1.14.5

GNU bash 1.14.3

GNU bash 1.14.2

GNU bash 1.14.1

GNU bash 1.14

GNU bash 4.3

GNU bash 4.2

GNU bash 4.1

GNU bash 4.0

GNU bash 3.2.48

GNU bash 3.2

GNU bash 2.05

GNU bash 2.04

GNU bash 2.03

GNU bash 2.02

GNU bash 2.01.1

GNU bash 2.01

GNU bash 1.14.7

GNU bash 1.14.6

GNU bash 1.14.4

 

修复方案

目前厂商已经发布了升级补丁以修复这个安全问题,请到厂商的主页下载:

http://www.gnu.org/software/bash

https://lists.gnu.org/archive/html/bug-bash/2016-09/msg00018.html

 

参考链接

http://www.linuxidc.com/Linux/2017-01/139740.htm

https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2016-7543